กระบวนการ 7 ขั้นตอนของ KM มทร.พระนคร

กระบวนการ 7 ขั้นตอนของ KM มทร.พระนคร

420382_355731131134375_45464968_n

1. การบ่งชี้ความรู้ – บ่งชี้องค์ความรู้ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และที่เป็นปัญหา ที่ยังขาดความเข้าใจซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ว่าจะทำแผนเรื่องอะไร มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2556 มี 3 แผน เรื่องผลิตบัณฑิต วิจัยและสมรรถนะ คณะทำตามแผนของมหาวิทยาลัย และอาจมีเพิ่มเติมได้

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – จะได้องค์ความรู้จากข้อ 1 มาจากไหน มีภายในองค์กร (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องแสวงหาจากภายนอกมาโดยกิจกรรม KM ในกระบวนการในข้อ 5

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบให้เป็นระบบ – มีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ให้เป็นระบบ เข้าถึงได้ง่าย มทร.พระนคร ทำเป็นทะเบียนความรู้ ให้ทราบว่าในแต่ละปี มีองค์ความรู้เรื่องอะไรบ้าง เอกสารเก็บไว้ที่ไหน ที่สาขาวิชาหรือที่ศูนย์ KM ถ้ามี File ก็ควรเก็บไว้ที่คลังความรู้ที่มี online อยู่บนเว็บไซต์

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – ความรู้ที่ได้ควรมีการกลั่นกรอง (ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ) ปรับปรุงเนื้อหา ภาษาและรูปแบบข้อมูล สรุปเนื้อหาอาจอยู่ในรูปบันทึกการเล่าเรื่องหรือ Mind Map หรือจัดทำเป็นเอกสาร หรือคู่มือ

5. การเข้าถึงความรู้ – เป็นช่องทางที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ที่บ่งชี้ไว้ อาจเผยแพร่ขึ้นในคลังความรู้ของหน่วยงาน บน website KM จากการอบรมสัมมนา การถ่ายทอดจากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เอกสารเผยแพร่ความรู้ webboard ,web blog ,facebook ,e-mail ฯลฯ

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) – เป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการ ขั้นตอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่กัน ผ่านกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของผู้ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ webboard ,web blog ,facebook ฯลฯ

7. การเรียนรู้ – องค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในกระบวนการขั้นตอนที่ 1 จึงจะถือว่าการจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ ในแผน KM ของมหาวิทยาลัย/คณะ จะกำหนด เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละขั้นไว้ด้วย

ถ้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
ศูนย์การจัดการความรู้
ชั้น 5 ครึ่ง อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ : 0 2282 9009 -15 ต่อ 6086
งานบริหารทั่วไป ต่อ 6228 , 6226
งานวิชาการและสารสนเทศ ต่อ 6228 , 6225
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 0 2281 1833
E-mail address : km@rmutp.ac.th

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?