กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ วันที่ 9 ต.ค. 2555 ณ ห้องบัวชมพู

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?