กิจกรรม CoP คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2556


1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา
–>((ชุนชนคนวิชาการ))
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 3

3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 4

4. ขั้นตอนการทำวิจัย

5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิจัย–>((ชุมชนคนวิจัย))

6. การเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

7. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์แบบตัดและการตัดเย็บ 20-22 และ 25-26 มีนาคม 2555 ณ สถาบันการแฟชั่น สีลม กรุงเทพฯ

8. English for All โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากร โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินฯ เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2556 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี–>((ชุมชนคนประกันคุณภาพฯ))

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?