ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม CoP ชุมชนคนวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง…..

KM HEC RMUTP logo

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จาก งานจัดการความรู้

เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างเว็บบล็อก (Web Blog) เบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนเพื่อ บูรณาการความรู้สู่อาเซียน” วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง Lab-Com 2102

ป.ล. มีสมาชิกชุมชนคนวิชาการ สมัครมาแล้ว 4 ท่านแล้ว ยังรับสมัครเพิ่มนะครับ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?