บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 : (1-29 February 2016)   เรื่อง การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 : (1-29 February 2016)  
เรื่อง การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?