บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 15 : (1-31 May 2016)   เรื่อง การจัดการความรู้กับธุรกิจอัจฉริยะ ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 15 : (1-31 May 2016)  

เรื่อง การจัดการความรู้กับธุรกิจอัจฉริยะ ตอนที่ 1

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 15 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?