บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 16 : (1-30 June 2016)   เรื่อง การจัดการความรู้กับธุรกิจอัจฉริยะ ตอนที่ 2

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 16 : (1-30 June 2016)  

เรื่อง การจัดการความรู้กับธุรกิจอัจฉริยะ ตอนที่ 2

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 16 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?