บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 18 : (1-31 August 2016)   เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมหลัก ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 18 : (1-31 August 2016)  

เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมหลัก ตอนที่ 1

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 18 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?