บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 3 : (1-31 May 2015) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 3 : (1-31 May 2015)  

เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 1

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?