บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 4 : (1-30 June 2015) เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 2

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 4 : (1-30 June 2015)  

เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 2

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?