บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 5 : (1-31 July 2015) เรื่อง การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity Based Learning

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 5 : (1-31 July 2015)  

เรื่อง การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity Based Learning

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?