บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 8 : (1-31 October 2015) เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการการประกันคุณภาพฯ ตอนที่ 3

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 8 : (1-31 October 2015)  
เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการการประกันคุณภาพฯ ตอนที่ 3

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 8 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?