บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 7 : (1-30 September 2015) เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการการประกันคุณภาพฯ ตอนที่ 2

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 7 : (1-30 September 2015)  

เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการการประกันคุณภาพฯ ตอนที่ 2

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?