บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 9 : (1-30 November 2015)   เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 9 : (1-30 November 2015)  
เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 9 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?