บทความ KM สัปดาห์ที่ 24 (18-22 August 2014) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 3

 

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 24 (18-22 August 2014)

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 3

 

เรียบเรียงโดย

อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้

บทความ KM สัปดาห์ที่ 24 (18-22 August 2014)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?