บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 2 – ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. 2557) เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

 

บทความ KM สัปดาห์ที่ 2 (3-7 March 2013) 1p

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?