กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
โดย : นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คุณกิจ)

บันทึกเรื่องเล่า

–>>> การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นั้น

ได้อธิบายและแนะนำกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 คือ

      สิ่งที่สาขาวิชา/คณะวิชา/สถาบันการศึกษาจะต้องร่วมมือกันในการกำกับ ติดตามและปรับปรุงระบบการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีเกณฑ์การเทียบเคียงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีตามภารกิจของสถาบันการศึกษา ทั้ง 4 พันธกิจ

      ด้วยกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 35 กำหนดไว้ว่า “วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ” ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้

      1. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการ…..

อ่านต่อได้ที่ –>>> การประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รายละเอียด ตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=867138986637756&set=pcb.867140256637629&type=1&theater

10170923_867140239970964_7883515149100644423_n 10352973_867138986637756_8241656693588996977_n 10405270_867139953304326_8849940764146219937_n 10451705_867139646637690_6649606585086215729_n 10530906_867139383304383_1727512544130685313_n

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?