โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM RMUT9+2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?