ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM RMUT 9 +2 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ณ มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา)

 

ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ณ มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา)

 

 

 
เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?