โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย KM RMUT 9 แห่ง

VDO : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล \"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน\" 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.กรุงเทพ

ภาพ : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?