ภาพบรรยากาศ ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนคนโชติเวช) เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง “อาเซียน : โอกาสการแข่งขันของไทย (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาสู่อาเซียน)”

Tweet Tweet

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM RMUT9+2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

Tweet รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) Tweet