ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

Tweet วันที่ 25 เมษายน 2557 วันสุดท้ายของโครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ โดย ดร.อธิปไตย โพแตง บรรยายในหัวข้อ การจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา   ภาพบรรยากาศตามลิงค์นี้ครับ ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์  วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557   Tweet

ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

Tweet คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพีธี และ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.อธิปไตย โพแตง บรรยายเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา   ภาพบรรยากาศตามลิงค์นี้ครับ ภาพบรรยากาศ โครงการการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในงานคหกรรมศาสตร์  วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557   Tweet