บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 13 : (1-31 March 2016)   เรื่อง การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 13 : (1-31 March 2016)  
เรื่อง การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 1

 

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 13 ประจำเดือน มีนาคม 2559

 

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?