สกัดความรู้ : Active Learning 4.0

วิทวัส  ดวงภุมเมศ

และวารีรัตน์  แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?