สกัดความรู้ : มาลัยถักเปียดอกบานไม่รู้โรย อุบะพวงคูณ

สกัดความรู้ : มาลัยถักเปียดอกบานไม่รู้โรย อุบะพวงคูณ

คุณกิจ : อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ งานจัดการความรู้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?