การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

Tweet การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง … KM HEC Continue Reading →

หลักการใช้ Peer Assist เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง

Tweet ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ได้เปิดเผยว่า ความรู้ที่สร้างขึ้นจาก Action เป็น Tacit Knowledge (TK)เกือบทั้งหมด เมื่อทำ reflection และสังเคราะห์เป็น Explicit Knowledge (EK) ก็ได้เป็นผลงานวิจัยแบบ Action Research เมื่อจะเอาไปใช้ที่อื่น ก็ต้องแปลง EK ไปเป็น TK ของอีกบริบทหนึ่ง แต่ Peer Assist เป็นการ ลปรร. … KM HEC Continue Reading →

ความท้าทายของ HR ไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Tweet เรื่อง เสวนาวิชาการเกี่ยวกับ “ความท้าทายของ HR ไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เนื่องในโอกาสเปิดสำนักสิริพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน่วยงานที่จัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณ สำนักสิริพัฒนา สรุปผลการปฏิบัติ โดยภาพรวมของการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสรับฟังแง่คิดมุมมองและประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Guru) จากภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น สำนักงาน … KM HEC Continue Reading →

AEC กระทบกับเราอย่างไร

Tweet AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะกลายเป็นตลาดเดียวกัน (single market) เป็นเขตการค้าเสรีที่ภาษีเป็น 0% ในปี 2558 จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี (free flow) 5 สาขา คือ 1. สินค้า 2. บริการ 3. การลงทุน 4. เงินทุน 5. แรงงานฝีมือ … KM HEC Continue Reading →

Facebook งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Tweetงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแนะนำแหล่งข้อมูลงานจัดการความรู้ในหน้า Facebook (KM HEC RMUTP) เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ — >> http://www.facebook.com/pages/KM-HEC-Rmutp/126099884204797 Tweet

แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของสถานศึกษา

Tweetการวางแนวทางในการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สามารถวางแนวทางจัดการความรู้ตามลำดับขั้นตอน ได้ดังนี้ 1. การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ สร้างวิสัยทัศน์ความรู้ของสถานศึกษาเพื่อเป็นเข็มทิศในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาเช่น เสาะหาความรู้ และ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดเก็บความรู้อย่างมีระบบงานต่อการสืบค้นและนำมาใช้งาน 2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถานศึกษา การจัดการความรู้ต้องดำเนินการเป็นทีม และเป็นระบบทั้งหน่วยงาน ตลอดการสร้างความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกในด้านการจัดการความรู้ 3. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศให้บุคคลากร หรือผู้ร่วมงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสำหรับใช้ในการทำงาน โดยการเน้นที่ความรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษาดูงานการอบรมสัมมนา การฝึกปฏิบัติ 4. พัฒนารูปแบบการทำงาน พัฒนารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพของงาน ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ … KM HEC Continue Reading →

ดันธุรกิจบริการไทยสู่อาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางบันได 3 ขั้น

Tweet ธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน หรือ AFAS: (Asean Frameworks Agreement on Service) ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้าง การค้า และการซ่อมบารุง ในภาคบริการ (ไม่รวมบริการ ภาครัฐ) มีบทบาทต่อเศรษฐกิจสูงเป็นอับดับ 1 มีสัดส่วนต่อ GDP ถึง 41.74% การดูแลและผลักดันให้ภาคบริการของไทยแข่งขันกับธุรกิจที่จะเข้ามาและไปใช้ประโยชน์ในเวทีระหว่างประเทศให้ได้นั้น ถือเป็นหน้าที่หลักของ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ “กรุงเทพธุรกิจ ASEAN+” … KM HEC Continue Reading →

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3

Tweet1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ วันที่ 9 ต.ค. 2555 ณ ห้องบัวชมพู Tweet

หลักการจัดการความรู้

Tweet การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit … KM HEC Continue Reading →

Welcome to KM HEC RMUTP

Tweet ยินดีต้อนรับสู่งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Tweet