ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM RMUT 9 +2 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ณ มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา)

Tweet   ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ณ มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา)       https://www.facebook.com/RMUTPKM Tweet

บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 1 – วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557) เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้

Tweet           Tweet

Good Practice ภาคบรรยาย ในโครงการ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา” วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

Tweet   Tweet

Metanoic Organizations คืออะไร ทำไม เพราะอะไร

Tweet   ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องนี้ ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร “การบริหารเครือข่าย” แต่ในระหว่างการสนทนา อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา ให้ผมลองไปอ่าน อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น   ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ   เช่นเดียวกับเรื่องนี้   ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์  ในเรื่อง … KM HEC Continue Reading →

สรุปขั้นตอนสำคัญในการนำ KM ไปใช้ในองค์กร (ตอนที่ 3)

Tweet       เราอาจจะมองว่าขั้นตอนแรกนั้นเป็นการทำความเข้าใจในระดับผู้บริหาร เป็นการสร้างความตระหนักสร้างการมีส่วน สร้าง Ownership และ Commitment ในเรื่อง KM จากกลุ่มผู้บริหาร ส่วนขั้นตอนที่สองเป็นการพัฒนาผู้ที่จะมาเป็นแขนเป็นขาให้ผู้บริหาร จะเรียกคนเหล่านั้นว่า “คุณอำนวย” หรือบางแห่งอาจใช้คำว่า “KM FA”, “Change Agent” ก็ได้ ลำพังชื่อที่ใช้เรียกคงไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไร สิ่งที่สำคัญคือเรื่องใจของคนเหล่านั้นว่าเขาเห็นความสำคัญของบทบาทนี้หรือไม่ว่าเขาคือกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั่นเอง      เมื่อ “คุณเอื้อ” มีความพร้อม “คุณอำนวย” … KM HEC Continue Reading →

สรุปขั้นตอนสำคัญในการนำ KM ไปใช้ในองค์กร (ตอนที่ 2)

Tweet      ก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนต่อไป ผมขอใช้เวลาสั้นๆ ทบทวนขั้นตอนที่ผ่านมาก (ขั้นตอนแรก) ก่อนว่า “Executive Overview” Session  ที่กล่าวไว้ในขั้นตอนแรกนั้น บางองค์กรก็จัดขึ้นมาเพียงสั้นๆ ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง (เพราะผู้บริหารระดับสูงไม่ค่อยมีเวลา) แล้วจึงไปจัดเพิ่มในลักษณะ Workshop ที่ใช้เวลา 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะได้อะไร ถ้าต้องการเพียงแค่ Knowledge Map ก็อาจจะใช้เพียง 2 วัน แต่หากต้องการวางแผนร่วมกัน (KM Planning) … KM HEC Continue Reading →

สรุปขั้นตอนสำคัญในการนำ KM ไปใช้ในองค์กร (ตอนที่ 1)

Tweet     แม้ว่า สคส. จะทำงานด้านนี้มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วก็ตาม แต่บทความที่เขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการนำ KM ไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นถือว่ามีน้อยมาก งานเขียนหรือบันทึก (บล็อก) ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของการเล่าประสบการณ์เป็นงานๆ ไป ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการนำ KM ไปใช้นั้นไม่สามารถลอกเลียนกันได้ เพราะแต่ละองค์กรนั้นล้วนแล้วมีบริบทที่แตกต่างกัน บางทีการเขียนสรุปออกมาเป็นขั้นตอนที่ตายตัวเพื่อนไปใช้ก่อผลร้ายมากกว่าผลดีก็ได้ อ่านต่อได้ –>> คลิกตรงนี้   ขอบคุณข้อมูลจาก สคส. Tweet

Mind Map : กิจกรรม CoP ครั้งที่ 2 ชุมชนคนโชติเวช อาเซียน โอกาสทางการแข่งขันของไทย (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร)

Tweet         Tweet

ภาพบรรยากาศ ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนคนโชติเวช) เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง “อาเซียน : โอกาสการแข่งขันของไทย (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาสู่อาเซียน)”

Tweet Tweet

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM RMUT9+2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557

Tweet รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) Tweet

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม CoP (ชุมชนคนโชติเวช) เรื่อง “อาเซียน : โอกาสการแข่งขันของไทย (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาสู่อาเซียน)”

Tweetขอเรียนเชิญ ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนคนโชติเวช) เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง “อาเซียน : โอกาสการแข่งขันของไทย (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาสู่อาเซียน)” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 งานจัดการความรู้ (KM HEC) Tweet

คหกรรมศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์กระทงลอย

Tweet     งานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ กระทงจากพืชผักสวนครัวและวัสดุธรรมชาติ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีอันดี งามของไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  หอประชุม D-Hall คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร Tweet

เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ (KM)

Tweetเครื่องมือการจัดการ ความรู้ มีอยู่หลายชนิด หลายแบบ การเลือกมาใช้หากสามารถเลือกให้เหมาะกับงาน เหมาะกับคน เหมาะกับโอกาส จึงจะได้ประโยชน์จริง เพราะเครื่องมือทุกชิ้นจึงมีประโยชน์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคนใช้งาน ถ้าเลือกเอาไป ใช้ได้ไม่ถูกวิธีแล้วบอกว่าไม่ได้เรื่อง คงไม่ได้ เพราะเราใช้ผิดวิธี ไม่เหมาะกับเราเอง ในการจัดการความรู้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น เราสามารถใช้รูปแบบหรือกระบวนการได้หลายรูปแบบ หลายชนิดเพื่อให้เราได้เลือกใช้ เช่น 1. ชุมชนนักปฏิบัติ Community of practice : Co P เป็นการจัดกลุ่มคุณกิจที่ทำเรื่องเดียวกัน มารวมตัวกันด้วยเรื่องที่สนใจเรื่องเดียวกัน … KM HEC Continue Reading →

ภาพกิจกรรม CoP ชุมชนคนวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างเว็บบล็อก (Web Blog) สำหรับการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการความรู้สู่อาเซียน

Tweet ภาพกิจกรรม CoP ชุมชนคนวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างเว็บบล็อก (Web Blog) สำหรับการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการความรู้สู่อาเซียน Tweet

Plug In ดีสำหรับ Web Blogger

Tweet                       มีปลั๊กอินดีๆ มาแนะนำครับ ปลั๊กอินบางตัวผมก็ใช้งานอยู่บนเว็บ Blog ส่วนปลั๊กอินบางตัวก็เหมาะกับการทำ SEO 1. TinyMCE Advanced เพิ่มฟีเจอร์ในการเขียน content http://wordpress.org/plugins/tinymce-advanced/ 2. PP Auto Thai URL ปลั๊กอินที่จะเปลี่ยน url ภาษาไทยให้ยาว … KM HEC Continue Reading →

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม CoP ชุมชนคนวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง…..

Tweet ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จาก งานจัดการความรู้ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างเว็บบล็อก (Web Blog) เบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนเพื่อ บูรณาการความรู้สู่อาเซียน” วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้อง Lab-Com 2102 ป.ล. มีสมาชิกชุมชนคนวิชาการ สมัครมาแล้ว 4 ท่านแล้ว ยังรับสมัครเพิ่มนะครับ … KM HEC Continue Reading →

“กุญแจสำคัญ 7 ประการ” ในการขับเคลื่อน KM ของ กฟผ. โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด

Tweet เช้าวันนี้ผมได้ไปบรรยายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อน KM สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน KM Forum สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ผมได้เริ่มต้นว่า “ความสำเร็จ” ที่พูดกันในวันนี้ คงไม่ได้หมายความว่าเป็นการ “ทำ KM” ได้สำเร็จ หากแต่หมายถึงการ “ใช้ KM” เพื่อทำให้ กฟผ. ทำงานได้ตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) … KM HEC Continue Reading →

กระบวนการ 7 ขั้นตอนของ KM มทร.พระนคร

Tweetกระบวนการ 7 ขั้นตอนของ KM มทร.พระนคร 1. การบ่งชี้ความรู้ – บ่งชี้องค์ความรู้ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และที่เป็นปัญหา ที่ยังขาดความเข้าใจซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ว่าจะทำแผนเรื่องอะไร มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2556 มี 3 แผน เรื่องผลิตบัณฑิต วิจัยและสมรรถนะ คณะทำตามแผนของมหาวิทยาลัย และอาจมีเพิ่มเติมได้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – จะได้องค์ความรู้จากข้อ 1 มาจากไหน มีภายในองค์กร (มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) … KM HEC Continue Reading →

กิจกรรม CoP คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2556

Tweet 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บรรยายโดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา –>((ชุนชนคนวิชาการ)) 2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 3 3. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 4 4. ขั้นตอนการทำวิจัย 5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิจัย–>((ชุมชนคนวิจัย)) 6. การเขียนบทความวิจัย … KM HEC Continue Reading →

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย KM RMUT 9 แห่ง

Tweet– VDO : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล \"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน\" 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.กรุงเทพ – ภาพ : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ Tweet

การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

Tweet การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง … KM HEC Continue Reading →

หลักการใช้ Peer Assist เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง

Tweet ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ได้เปิดเผยว่า ความรู้ที่สร้างขึ้นจาก Action เป็น Tacit Knowledge (TK)เกือบทั้งหมด เมื่อทำ reflection และสังเคราะห์เป็น Explicit Knowledge (EK) ก็ได้เป็นผลงานวิจัยแบบ Action Research เมื่อจะเอาไปใช้ที่อื่น ก็ต้องแปลง EK ไปเป็น TK ของอีกบริบทหนึ่ง แต่ Peer Assist เป็นการ ลปรร. … KM HEC Continue Reading →

ความท้าทายของ HR ไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Tweet เรื่อง เสวนาวิชาการเกี่ยวกับ “ความท้าทายของ HR ไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เนื่องในโอกาสเปิดสำนักสิริพัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน่วยงานที่จัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณ สำนักสิริพัฒนา สรุปผลการปฏิบัติ โดยภาพรวมของการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสรับฟังแง่คิดมุมมองและประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Guru) จากภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น สำนักงาน … KM HEC Continue Reading →

AEC กระทบกับเราอย่างไร

Tweet AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะกลายเป็นตลาดเดียวกัน (single market) เป็นเขตการค้าเสรีที่ภาษีเป็น 0% ในปี 2558 จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี (free flow) 5 สาขา คือ 1. สินค้า 2. บริการ 3. การลงทุน 4. เงินทุน 5. แรงงานฝีมือ … KM HEC Continue Reading →

Facebook งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Tweetงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแนะนำแหล่งข้อมูลงานจัดการความรู้ในหน้า Facebook (KM HEC RMUTP) เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ — >> http://www.facebook.com/pages/KM-HEC-Rmutp/126099884204797 Tweet

แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของสถานศึกษา

Tweetการวางแนวทางในการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา สามารถวางแนวทางจัดการความรู้ตามลำดับขั้นตอน ได้ดังนี้ 1. การสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ สร้างวิสัยทัศน์ความรู้ของสถานศึกษาเพื่อเป็นเข็มทิศในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาเช่น เสาะหาความรู้ และ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดเก็บความรู้อย่างมีระบบงานต่อการสืบค้นและนำมาใช้งาน 2. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถานศึกษา การจัดการความรู้ต้องดำเนินการเป็นทีม และเป็นระบบทั้งหน่วยงาน ตลอดการสร้างความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกในด้านการจัดการความรู้ 3. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศให้บุคคลากร หรือผู้ร่วมงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสำหรับใช้ในการทำงาน โดยการเน้นที่ความรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษาดูงานการอบรมสัมมนา การฝึกปฏิบัติ 4. พัฒนารูปแบบการทำงาน พัฒนารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพของงาน ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ … KM HEC Continue Reading →

ดันธุรกิจบริการไทยสู่อาเซียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางบันได 3 ขั้น

Tweet ธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน หรือ AFAS: (Asean Frameworks Agreement on Service) ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้าง การค้า และการซ่อมบารุง ในภาคบริการ (ไม่รวมบริการ ภาครัฐ) มีบทบาทต่อเศรษฐกิจสูงเป็นอับดับ 1 มีสัดส่วนต่อ GDP ถึง 41.74% การดูแลและผลักดันให้ภาคบริการของไทยแข่งขันกับธุรกิจที่จะเข้ามาและไปใช้ประโยชน์ในเวทีระหว่างประเทศให้ได้นั้น ถือเป็นหน้าที่หลักของ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ “กรุงเทพธุรกิจ ASEAN+” … KM HEC Continue Reading →

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3

Tweet1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ วันที่ 9 ต.ค. 2555 ณ ห้องบัวชมพู Tweet

หลักการจัดการความรู้

Tweet การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit … KM HEC Continue Reading →

Welcome to KM HEC RMUTP

Tweet ยินดีต้อนรับสู่งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Tweet