บทคัดย่อ : การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตน้ำพริก

บทคัดย่อ : การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
คุณกิจ : เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย และฐิติพร เพ็งวัน
คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา (หัวหน้างานการจัดการความรู้)

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?