สกัดความรู้ : โชติเวชกับการสร้างสรรค์งานแกะสลักผักและผลไม้อย่างมืออาชีพ

โชติเวชกับการสร้างสรรค์งานแกะสลักผักและผลไม้อย่างมืออาชีพ

ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สกัดความรู้ : โชติเวชกับการสร้างสรรค์งานแกะสลักผักและผลไม้อย่างมืออาชีพ

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?