สกัดความรู้ : การพนมใบมะพร้าว สำหรับการทำกรวยอุปัชฌาย์

สกัดความรู้ : การพนมใบมะพร้าว สำหรับการทำกรวยอุปัชฌาย์
(ต้นแบบจากหนังสือดอกไม้สด ของอาจารย์ชุมสาย สวนสิริ)
คุณกิจ : อาจารย์ ขจร อิศราสุชีพ งานจัดการความรู้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?