โชติเวชกับการสืบสานงานแกะสลักผักและผลไม้

ที่มา : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และสมปรารถนา สุขสละ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?