วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือกลีบดอกดาวเรือง

วีดิทัศน์ : การร้อยมาลัยคล้องมือกลีบดอกดาวเรือง

คุณกิจ : ผลงานนายณัฐกานต์ วิบูลย์ดล นางสาวระพีพร ธงทอง นางสาวนฤมล วงศ์มลิวัลย์ และนางสาวรุ่งวิถี หวลโคกสูง ปบค60/2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คุณวิศาสาตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?