บทคัดย่อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทคัดย่อ : ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้วิจัย : ญาณิฐา  ตรีสงฆ์, รติมากานต์  ห้วยหงษ์ทอง, และอังสนา  อนุชานันท์

edoc-rmutp

อ่านต่อที่นี้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?