สกัดความรู้ : การร้อยมาลัย

สกัดความรู้ : การร้อยมาลัย
คุณกิจ : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?