บันทึกเรื่องเล่า : การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

บันทึกเรื่องเล่า : การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

คุณกิจ : งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?