Good Practice ภาคบรรยาย ในโครงการ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา” วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

 

ผลประกวด-KM-+2-2557

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?