สกัดความรู้ : เครื่องแขวนประยุกต์จากเซรามิกส์

เครื่องแขวนประยุกต์จากเซรามิกส์

ปภาวรินท์ ภวสาครินทร์ ผู้จัดทำ
จักรภพ สามเพชรเจริญ ผู้จัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?