สกัดความรู้ : โคมไฟจากผลอินทนิล

เจ้าของผลงาน          เสฎฐวุฒิ  สมณะ และ คิว  หนูฤทธิ์

ที่ปรึกษาโครงงาน      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?