บทคัดย่อ : แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ : กรณีศึกษาร้านเวียงไหม เวดดิ้ง สตูดิโอ จังหวัดนนทบุรี

บทคัดย่อ :

แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ :  

กรณีศึกษาร้านเวียงไหม เวดดิ้ง สตูดิโอ จังหวัดนนทบุรี

ผู้วิจัย : เกศทิพย์  กรี่เงิน, นวลแข  ปาลิวนิช, อัจฉราวรรณ  ณ สงขลา และมัลลิกา  จงจิตต์

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?