Year 2560

กิจกรรม KM

ประจำปี 2560

แผน ๑    องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  (เฉพาะคณะ)  

กลุ่มเป้าหมาย    อาจารย์ในคณะ

องค์ความรู้ในทะเบียนความรู้/คลังความรู้  ๓ เรื่อง

๑.   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิชาการ วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง –>> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

๒.   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิชาการ วันที่ดำเนินการ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง –>> การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๓.   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิชาการ วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง –>> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

แผน ๒     การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่  (เฉพาะคณะ) 

กลุ่มเป้าหมาย    อาจารย์ในคณะ

องค์ความรู้ในทะเบียนความรู้/คลังความรู้  ๓ เรื่อง

๑.    กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนวิจัย  วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง  –>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

๒.   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๒ ชุมชนคนวิจัย  วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง  –>> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

๓.   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๓ ชุมชนคนวิจัย  วันที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง  –>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

แผน ๓    ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (คณะและหน่วยงานสนับสนุน)  

กลุ่มเป้าหมาย  อาจารย์ในคณะ/บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน

องค์ความรู้ในทะเบียนความรู้/คลังความรู้   ๓ เรื่อง

๑.   กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้งที่ ๑ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง –>> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้ง ๒ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง –>> การคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

๓.  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP Online ครั้ง ๓ ชุมชนคนโชติเวช วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ชื่อองค์ความรู้วิชาการ เรื่อง –> KM to LO (Social Enterprise)