KM Form Download

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม KM

แบบฟอร์มรายชื่อกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

แบบฟอร์มรายชื่อกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP

แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม CoP

 

– แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่า

แบบฟอร์ม AAR

 

แบบฟอร์ม-แนวปฏิบัติที่ดี Good-Practice

แบบฟอร์ม ทะเบียนความรู้