สกัดองค์ความรู้ : การพัฒนางานแกะสลักให้เข้ากับสมัยนิยม

สกัดองค์ความรู้ : การพัฒนางานแกะสลักให้เข้ากับสมัยนิยม
ผู้เรียบเรียง อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?