บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 22 : (1-31 December 2016) เรื่อง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 22 : (1-31 December 2016)

เรื่อง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตอนที่ 1

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา

หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?