สกัดความรู้ : คลุมไตรจากลูกปัดกะลามะพร้าว

คลุมไตรจากลูกปัดกะลามะพร้าว

เจ้าของผลงาน วิภารัตน์ จันสอน
ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์

สกัดความรู้ : คลุมไตรจากลูกปัดกะลามะพร้าว

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?