การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมจากเปลือกมะนาว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมจากเปลือกมะนาว

คณะผู้จัดทำ      สุกัญญา จันทกุล, ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, ธนพรรณ บุณยรัตกลิน

                    ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์, สมสมร พรพรรณพิพัฒน์, พเยาว์ ดีใจ, สุริยา เทพิน

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?