สกัดความรู้ : มาลัยใบเตย

สกัดความรู้ : มาลัยใบเตย

คุณกิจ : อาจารย์ขจร  อิศราสุชีพ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา (หัวหน้างานจัดการความรู้)

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?