::: บันทึกเรื่องเล่า ::: กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย เรื่อง การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย
เรื่อง การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog

คุณกิจ : คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?