สกัดความรู้ : มาลัยคล้องคอจากดอกบานไม่รู้โรยแบบสร้างสรรค์

สกัดความรู้ : มาลัยคล้องคอจากดอกบานไม่รู้โรยแบบสร้างสรรค์
คุณกิจ : อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?