::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง มุมมองใหม่…วิจัยเชิงคุณภาพ

::: บันทึกเรื่องเล่า :::
เรื่อง มุมมองใหม่…วิจัยเชิงคุณภาพ
คุณกิจ : รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?