สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?