สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

ภูชิศ  สถิตพงษ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

เรื่องนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคุณหรือไม่ ?